1 min read

Rsync 复制/备份数据

相比 cp 命令,rsync 命令擅长复制更大规模的数据。

复制并显示进度

rsync -P source destination

递归复制

rsync -r source destination

注意目录后面的 / 斜线

如果源目录设置为 source/,那么命令只会复制 source 目录下的内容到目标位置。

如果源目录设置为 source,那么命令会将 source 目录完整复制到目标位置。

增量备份

以下命令只会复制目标目录中不存在的文件

rsync -a source destination

递归

rsync -ar source destination

同步删除(源目录删除的文件也会在目标目录中删除)

rsync -a --delete source destination